ศักยภาพในการแข่งขันของอุตสาหกรรมพลาสติก

  • ประพาภรณ์ จินาอินทร์, ศิตชัย จีระธัญญาสกุล

Abstract

     This research were qualitative and quantitative method aim to studies 1) business operation threat level of plastic industry, 2) competitiveness advantage significant level of plastic industry, 3) compare competitiveness advantage significant level of plastic industry 4) relative between competitiveness advantage significant level and business operation threat level of plastic industry, and 5) competitiveness advantage model of plastic industry in Phra Nakhon Si Ayutthaya Province . by simple sampling random  287 respondents. Questionnaire was the tool to collecting data with validity coefficient .78 and reliability coefficient .82. The analysis was conducted by computer software, statistical treatments by program computer namely: frequency, percentage, mean, standard deviation, ranking, Pearson correlation, and multiple regression analysis Stepwise at significant statistics level at .05 researchers found that.
1. Finding indicated that overall of business operation threat level of plastic industry in Phra Nakhon Si Ayutthaya Province , buyer bargaining power area, new competitors in the industry area, and the old in the industry threat area were at high level. But replacement products threat area, and material and parts from supplier threat area were at moderate level.
2. Finding indicated that overall and every area of competitiveness advantage significant level of plastic industry in Phra Nakhon Si Ayutthaya Province were at high level, raking by mean of competitiveness advantage significant level of plastic industry found that the first lower cost area, innovation  and creativity area, potential power area, social responsibility area, planning area, differentiate area, successful area respectively.
3. There were not significant different in competitiveness advantage significant level of plastic industry classified by amount of employees, and type of business operation area. But there were significant different in competitiveness advantage significant level of plastic industry classified by position area, and fist investment area at statistic significant level .05
4. There were high relationship level between overall area of competitiveness advantage significant level and business operation threat level of plastic industry in term of new competitors, buyer bargaining power area, replacement products threat area, but the old  in the industry threat area and material and parts from supplier threat area were at moderate level.
5. Competitiveness advantage model of plastic industry in Phra Nakhon Si Ayutthaya Province = + .7204 innovation  and creativity area + + .7032 differentiate area + .6674 social responsibility area + .6117 lower cost area + + .3991 planning area  + .3113 successful area.

บทคัดย่อ

     การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์ศึกษา 1)ระดับอุปสรรคการดำเนินธุรกิจของของโรงานอุตสาหกรรมพลาสติกใน 2)ระดับความสำคัญการสร้างศักยภาพในการแข่งขันของอุตสาหกรรมพลาสติก 3)เปรียบเทียบระดับความสำคัญของปัจจัยสร้างศักยภาพในการแข่งขันของโรงงานอุตสาหกรรมพลาสติก 4)ความสัมพันธ์ระหว่างระดับความสำคัญสร้างศักยภาพในการแข่งขันกับระดับอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจของของอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมพลาสติก 5)เสนอตัวรูปแบบการสร้างศักยภาพในการแข่งขันของอุตสาหกรรมพลาสติกในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย 287 ตัวอย่าง แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลด้วยค่าความครอบคลุมค่า .78  และความน่าเชื่อถือ .82 สถิติที่ใช้คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สำหรับการทดสอบสมมติฐานสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์นั้นโดยการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของเพียรสัน และถดถอยเชิงพหุคูณแบบ Stepwise  ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  วิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ  ผลการวิจัยดังนี้
1. ระดับอุปสรรคการดำเนินธุรกิจของของโรงานอุตสาหกรรมพลาสติกในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาภาพรวมเฉลี่ยและด้านอุปสรรคอำนาจการต่อรองของผู้ซื้อ ด้านอุปสรรคคู่แข่งรายใหม่ในอุตสาหกรรม และด้านอุปสรรคคู่แข่งรายเดิมในอุตสาหกรรมมีอุปสรรคระดับมาก ส่วนด้านอุปสรรคสินค้าทดแทน และด้านอุปสรรค ผู้จำหน่ายวัตถุดิบหรือชิ้นส่วนอยู่ที่ระดับปานกลาง
2. ระดับความสำคัญการสร้างศักยภาพการแข่งขันของโรงงานอุตสาหกรรมพลาสติกในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในภาพเฉลี่ยและทุกด้านมีความสำคัญมาก ถ้าพิจารณาลำดับความสำคัญการสร้างศักยภาพในการแข่งขันของโรงงานอุตสาหกรรมจากค่าเฉลี่ยของ พบว่า ลำดับแรกได้แก่ด้านกลยุทธ์ต้นทุนต่ำ ด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม ด้านศักยภาพแห่งอำนาจได้แก่ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม  ด้านการวางแผน ด้านการสร้างความแตกต่าง และด้านความสำเร็จเรียงตามลำดับ
3. ผู้บริหารที่มีจำนวนพนักงาน ลักษณะการดำเนินธุรกิจของโรงงานแตกต่างกันมีระดับระดับความสำคัญของปัจจัยสร้างศักยภาพในการแข่งขันของโรงงานอุตสาหกรรมไม่แตกต่างกัน ส่วนผู้บริหารที่มีตำแหน่ง และเงินลงทุนครั้งแรก แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05
4. ภาพรวมเฉลี่ยของการสร้างศักยภาพในการแข่งขันกับอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจของโรงงานอุตสาหกรรมด้านคู่แข่งรายใหม่ ด้านอำนาจต่อรองของผู้ซื้อ ด้านสินค้าทดแทน มีความสัมพันธ์ระดับสูง ส่วนกับอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจของโรงงานอุตสาหกรรมด้านคู่แข่งเดิม จำหน่ายปัจจัยการผลิตมีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง
5. รูปแบบการสร้างศักยภาพในการแข่งขันของโรงงานอุตสาหกรรมพลาสติกในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา = + .7204 ด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม + .7032 ด้านการสร้างความแตกต่าง + .6674 ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม + .6117 ด้านกลยุทธ์ต้นทุนต่ำ +.3991 ด้านการวางแผน + .3113 ด้านความสำเร็จ

Published
2018-12-23
How to Cite
ศิตชัย จีระธัญญาสกุล, ประพาภรณ์ จินาอินทร์,. ศักยภาพในการแข่งขันของอุตสาหกรรมพลาสติก. วารสารสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ, [S.l.], v. 4, n. 2, p. 257 - 270, dec. 2018. ISSN 2539-5939. Available at: <http://journal.svit.ac.th/index.php/1/article/view/254>. Date accessed: 16 feb. 2020.