รูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มผู้ผลิตชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประเทศไทย

  • กนกกร สุทธิอาจ, ประจญ กิ่งมิ่งแฮ, ธนกฤต ทุริสุทธิ์

Abstract

     This research were: 1) to study problems and needs of the community producers 2) to determine the models for the strengthening of the producers. Population 327. Professional 15 and experts 15. Research tools used was a   questionnaire, recording information   and  analyzed data using basic statistics.
     The research found that
     The problems 1)the marketing 2) the production 3) the management. Demand in descending order include: 1)the marketing 2) the production. 3) the management and Determination of model4 sides and 18 activity include 1) the marketing strategy 2) the production of goods and services 3) The management. When evaluating the model. Found that all models an average of more than 3.51.

บทคัดย่อ

     วิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการกลุ่มผู้ผลิตชุมชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  2) กำหนดรูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มผู้ผลิตชุมชน ประชากร 327 คน ผู้ทรงคุณวุฒิ 15 คนและผู้เชี่ยวชาญ  15  คน ใช้แบบสอบถาม แบบบันทึกข้อมูล และแบบประเมิน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน
     ผลการวิจัยพบว่า
     สภาพปัญหาได้แก่ 1) ด้านการตลาด 2) ด้านการผลิต  3) ด้านการบริหารจัดการและ 4) ด้านทุน  ความต้องการ ได้แก่ 1) ด้านการตลาด 2) ด้านการผลิต และ 3) ด้านการบริหารจัดการและรูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มผู้ผลิตชุมชน  4 ด้าน 18 กิจกรรม ได้แก่  1) ด้านกลยุทธ์ทางการตลาด 2) ด้านกระบวนการผลิตสินค้าและบริการและ 3) ด้านการบริหารจัดการเมื่อประเมินรูปแบบ พบว่า ทุกด้านค่าเฉลี่ยมากกว่า 3.51 ด้านความเป็นประโยชน์ประเมินมาตรฐานด้านความเหมาะสม และประเมินมาตรฐานด้านความถูกต้องครอบคลุม พบว่าทุกด้าน มีค่าเฉลี่ยมากกว่า 3.51 สรุปว่าผ่านการประเมินสามารถนำไปใช้ปฏิบัติจริงได้

Published
2018-12-23
How to Cite
ธนกฤต ทุริสุทธิ์, กนกกร สุทธิอาจ, ประจญ กิ่งมิ่งแฮ,. รูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มผู้ผลิตชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประเทศไทย. วารสารสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ, [S.l.], v. 4, n. 2, p. 283 - 293, dec. 2018. ISSN 2539-5939. Available at: <http://journal.svit.ac.th/index.php/1/article/view/256>. Date accessed: 25 feb. 2020.