ศึกษาการใช้สมาร์ทโฟนเพื่อการศึกษาของนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

  • นาฎลดา เรืองชาญ, จินตนา จันทนนท์, ชนัญกาญจน์ แสงประสาน

Abstract

     The purpose of this research. To study the educational applications on smart phones of students. And to compare the educational applications of students in each subject. The sample used in this study were students of the Faculty of Management Science. The use of mobile devices, smart phones, a total of 340 people by sampling (Purposive Sample) The sample size of all disciplines proportionally. The statistics used in the analysis included percentage, mean, standard deviation. Chi-squared test (Chi - Square Test) results showed that:
1. The sample of telephone users smart phone is 213 boys, 121 girls were aged between 19-21 years and are studying in class.
2. The second usage of smartphones. Most students use smart phones, one brand that is most used Sumsung 123 people, followed by the Apple 84 people at a smart phone, the user then 2-3 years, 117 people long. To use smart phones on average take more than one hour in each of the 251 people using smart phones 1-5 times / day, 149 people
3. The main reason for choosing a smart phone is communication conversation 273 people down to study 189 people for entertainment / Internet 306 people for the modernization / pace Technologies 201 people and used the other four people compare the active application.
     Special education students of each department found that students who used educational applications in most Department of Public Administration, 26 people, followed by the Faculty of Business Administration, Human Resources Branch 14 people and nine people.

บทคัดย่อ

     วัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งนี้ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้งานแอพพลิเคชันทางการศึกษาบนสมาร์ทโฟนของนักศึกษา และเพื่อเปรียบเทียบการใช้งานแอพพลิเคชันทางการศึกษาของนักศึกษาแต่ละสาขาวิชา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ที่ใช้โทรศัพท์มือถือประเภทสมาร์ทโฟน จำนวน 340 คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sample) โดยกำหนดขนาดตัวอย่างจากทุกสาขาวิชาอย่างเป็นสัดส่วน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบไคสแควร์ (Chi – Square Test) ผลวิจัยพบว่า
1. กลุ่มตัวอย่างผู้ใช้โทรศัพท์ประเภทสมาร์ทโฟน เป็นหญิง 213 คน ชาย 121 คน ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 19 - 21 ปี และกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่  2
2. พฤติกรรมการใช้งานสมาร์ทโฟน นักศึกษาส่วนใหญ่ใช้สมาร์ทโฟน 1 เครื่อง ยี่ห้อที่ใช้มากที่สุด คือ Sumsung 123 คน รองลงมาคือ Apple 84 คน ระยะเวลาที่ใช้สมาร์ทโฟนส่วนใหญ่ใช้มาแล้ว 2 - 3 ปี 117 คน ส่วนระยะเวลาในการใช้งานสมาร์ทโฟนโดยเฉลี่ยในแต่ละครั้งจะใช้มากกว่า 1 ชั่วโมง 251 คน จำนวนครั้งที่ใช้สมาร์ทโฟน 1 - 5 ครั้ง/วัน 149 คน
3. เหตุผลหลักที่เลือกใช้สมาร์ทโฟน คือ เพื่อการสื่อสารสนทนา 273 คน รองลงมาเพื่อการศึกษาเรียนรู้ 189 คน เพื่อความบันเทิง/อินเตอร์เน็ต 306 คน เพื่อความทันสมัย/ก้าวทันเทคโนโลยี 201 คน และเลือกใช้ด้านอื่นๆ 4 คน
     ผลการเปรียบเทียบการใช้งานแอพพลิเคชันทางการศึกษาของนักศึกษาแต่ละสาขาวิชา พบว่า นักศึกษาที่ใช้แอพพลิเคชันทางการศึกษามากที่สุด คือ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 26 คน รองลงมา คือ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 14 คน และสาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์ 9 คน

Published
2018-12-23
How to Cite
ชนัญกาญจน์ แสงประสาน, นาฎลดา เรืองชาญ, จินตนา จันทนนท์,. ศึกษาการใช้สมาร์ทโฟนเพื่อการศึกษาของนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. วารสารสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ, [S.l.], v. 4, n. 2, p. 294 - 303, dec. 2018. ISSN 2539-5939. Available at: <http://journal.svit.ac.th/index.php/1/article/view/257>. Date accessed: 16 feb. 2020.