การบริหารโรงเรียนตามแนวคิดการบริหารความเสี่ยงที่ส่งผลต่อความสำเร็จของโรงเรียน

  • ศิริพงษ์ ศรีโรจน์

Abstract

     This research aims to study 1) the conditions for school principles of risk management that affect school success. 2) analyze the relationship between the school administrations based on the principles of risk management that affect school success. 3) Analysis of the school administration, risk management principles that affect school success. 4) Development of school based on the principles of risk management that affect school success. Population and Samples is School Education Expansion in Northeast. Under the Office of Basic Education. The 20 provinces were randomly each province. One districts, including 20 districts. The data is Director of the School The head teacher of 380 scholars. The research tool is a questionnaire. Data were analyzed by analysis of frequency, percentage, standard deviation, mean content analysis Multiple Regression analysis and Path analysis. The research found that: 1. The state of the school administration, risk management principles that affect school success. There is a core component and sub-component 1.School Administration There is one element) academic administration and general 2) budget 3) resource management. 2. Risk Management Education. There are elements: 1) strategic planning 2) operational aspects 3) Financial 4) of regulatory compliance. 3. School Success there are elements: 1) learning management 2) output / results of students 3) Knowledge Skills Teacher 4) the environment is conducive to learning. The results showed a high level of performance in all three areas, the mean score of 4.04.2. The relationship between the school administrations based on the principles of risk management that affect school success consisting of school administration Risk Management Education and School Success there is a positive correlation between the levels of statistical significance .013. Development of a school based on the principles of risk management that affect the success of the Schools Management and risk management for education Correlated with school success Positive statistically significant level.05 and Experts agree on the model developed 100 percent and that there is a possibility of bringing it into practice in a real school Education Expansion 96.80 percent

บทคัดย่อ

     การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์1)เพื่อศึกษาสภาพการณ์การบริหารโรงเรียนตามหลักการบริหารความเสี่ยงที่ส่งผลต่อความสำเร็จของโรงเรียน 2) เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารโรงเรียนตามหลักการบริหารความเสี่ยงที่ส่งผลต่อความสำเร็จของโรงเรียน 3) เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบการบริหารโรงเรียนตามหลักการบริหารความเสี่ยงที่ส่งผลต่อความสำเร็จของโรงเรียน 4) เพื่อพัฒนาแนวทางการบริหารโรงเรียนตามหลักการบริหารความเสี่ยงที่ส่งผลต่อความสำเร็จของโรงเรียน กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้อำนวยการโรงเรียนและครูหัวหน้าวิชาการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน 20 จังหวัดได้จากการสุ่มจังหวัดละ 1เขตพื้นที่การศึกษา รวม  20 เขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 380 คน เครื่องมือวิจัยเป็นแบบสอบถามระดับความคิดเห็น สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าเฉลี่ย การวิเคราะห์เนื้อหา Multiple Regression analysis และ Path  analysisผลการวิจัยพบว่าสภาพการณ์การบริหารโรงเรียนตามหลักการบริหารความเสี่ยงที่ส่งผลต่อความสำเร็จของโรงเรียนโดยภาพรวมทั้ง 3 ด้าน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.04 ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารโรงเรียนความเสี่ยงทางการศึกษาและความสำเร็จของโรงเรียน มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน โดยความสัมพันธ์สูงสุด มีค่า r1.000การบริหารโรงเรียนความเสี่ยงทางการศึกษาและความสำเร็จของโรงเรียนมีค่าความสัมพันธ์ ต่ำสุด r.706 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01ผลการทดสอบเส้นทางโดยการจับคู่ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบการบริหารโรงเรียนตามหลักการบริหารความเสี่ยงที่ส่งผลต่อความสำเร็จของโรงเรียน พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์เส้นทางมีค่าระหว่าง .711ถึง .939 โดย ตัวแปรผลผลิต ผลลัพธ์ของนักเรียนและความสำเร็จของโรงเรียน มีความสัมพันธ์ทางตรงต่อความสำเร็จของนักเรียน ต่ำที่สุด (Beta = .844  Adjusted R Square= .711) ทุกตัวแปรมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ p<.05องค์ประกอบการบริหารโรงเรียนตามหลักการบริหารความเสี่ยงที่ส่งผลต่อความสำเร็จของโรงเรียนคือ1. การบริหารโรงเรียนประกอบด้วย 1) บริหารงานวิชาการและงานทั่วไป 2) บริหารงบประมาณ3) บริหารงานบุคคล 2. การบริหารความเสี่ยงทางการศึกษา ประกอบด้วย 1) ด้านการวางแผนกลยุทธ์  2) ด้านการปฏิบัติงาน 3) ด้านการเงิน 4) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 3. โรงเรียนที่ประสบความสำเร็จ ประกอบด้วย 1) ด้านการจัดการเรียนรู้  2) ด้านผลผลิต/ผลลัพธ์ของนักเรียน 3) ด้านความรู้ ความสามารถครู 4) ด้านสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า มีระดับการปฏิบัติในระดับมากทั้ง 3 ด้าน ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.043. แนวทางการพัฒนาการบริหารโรงเรียนตามหลักการบริหารความเสี่ยงที่ส่งผลต่อความสำเร็จของโรงเรียน ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นด้วยกับแนวทางการพัฒนาร้อยละ 100 และเห็นว่ามีความเป็นไปได้ในการนำไปสู่การปฏิบัติจริงในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ร้อยละ 96.80 

Published
2018-12-23
How to Cite
ศรีโรจน์, ศิริพงษ์. การบริหารโรงเรียนตามแนวคิดการบริหารความเสี่ยงที่ส่งผลต่อความสำเร็จของโรงเรียน. วารสารสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ, [S.l.], v. 4, n. 2, p. 304 - 312, dec. 2018. ISSN 2539-5939. Available at: <http://journal.svit.ac.th/index.php/1/article/view/258>. Date accessed: 16 feb. 2020.