แนวทางการพัฒนาการตลาดการท่องเที่ยวและห่วงโซ่อุปทานการท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิถีน่านแบบบูรณาการ

  • ฑัตษภร ศรีสุข, อดิศักดิ์ จำปาทอง, ชรัสนันท์ ตาชม

Abstract

     This research was funded by the Office of the Higher Education Commission in fiscal year 2016. Conducting research under the master plan for Guideline for integrated Agro-tourism development on Nan style. This qualitative research is related to Agro-Tourism situation through Nan lifestyle and Potential study and Nan’s Agro-Tourism development plan. The objectives are to study the present situation of marketing strategy and supply chain of agro-tourism, study of marketing capabilities and supply chain of agro-tourism and suggest guidelines for Integrated Agro-tourism Marketing Development and Supply Chain with Nan Lifestyle. Research by in-depth interview were conducted by 25 agro-tourism entrepreneurs, focus group discussion and workshop training with 45 agro-tourism entrepreneurs and In-depth interviews with 18 tourism specialist.
     The outcomes of research revealed that Nan is unique and has attracted the attention of tourists. It has potential and is suitable for Agro-tourism. Prospects of Agro-tourism destinations of the important district of Nan are 1) Ban Maneepruck 2) Huanam homestay and mushroom farm 3) Farm Fame Fai and 4) Ban Donmool. In these areas, the farmers have potential to carry out Agro-tourism activities, but they lack of tourism knowledge and management skills for Agro-tourism. The guidelines for Integrated Agro Tourism Marketing Development and Supply Chain with Nan Lifestyle will be mentioned as the concept of Positioning of Nan’s Agro-Tourism as a selling point for attract the attention of tourists. The format and cost of tourism are involved with 3 programs; lower-price travel, normal price and price in travelling season. Channels to reach to the tourist are Social Media, Web site, Hotline, Nan Cultural Exhibition Hall and Tourist Agency. Marketing promotion activities will focus on preserving the image of the province during the important festivals, Car service, Tours by bicycle to enhance the travel experience, Photo corner, Design of tourist service design, Special events etc. Integrated marketing communications are tools to drive all activities.

บทคัดย่อ

     งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมอุดมศึกษา (สกอ.) ปีงบประมาณปี พ.ศ.2559 เป็นการดำเนินงานวิจัยภายใต้แผนงานหลักเรื่องแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิถีน่านเชิงบูรณาการ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพที่ทำการศึกษาเชื่อมโยงกับโครงการวิจัยเรื่อง สภาพการณ์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิถีน่าน และโครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาศักยภาพและการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิถีน่าน มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันด้านกลยุทธ์การตลาดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิถีน่าน ศึกษาความสามารถทางการตลาดและห่วงโซ่อุปทานท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิถีน่าน และเพื่อเสนอเป็นแนวทางการพัฒนาการตลาดและห่วงโซ่อุปทานท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิถีน่านแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งพัฒนาความรู้ทางการตลาดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรมเพื่อเชื่อมโยงการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และเกษตรกรที่เป็นผู้ประกอบการท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรมเพื่อให้เกิดการบูรณาการการดำเนินกิจกรรมทางการตลาดร่วมกันในลักษณะห่วงโซ่อุปทานการท่องเที่ยวเชิงเกษตรตามรูปแบบวิถีน่าน โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) เกษตรกรที่เป็นผู้ประกอบการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิถีน่านทั้งรายกลุ่มและรายบุคคลที่เกี่ยวข้อง จำนวน 25 คน การสนทนากลุ่ม การเสวนากลุ่มย่อย (focus group) การอบรมให้ความรู้ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่เกษตรกรที่เป็นกลุ่มผู้ประกอบการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิถีน่าน จำนวน 45 คน และการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 18 คน ประกอบด้วย สำนักงานเกษตร จังหวัดน่าน 3 คน องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น 5 คน กลุ่มท่องเที่ยวจังหวัดน่าน  5  คน    และเกษตรกรที่เป็นกลุ่มผู้ประกอบการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิถีน่าน จำนวน 5 คน
     ผลการวิจัยพบว่า พื้นที่ที่มีความโดดเด่นและได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยว อีกทั้งมีศักยภาพและมีความเหมาะสมสำหรับนำมากำหนดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรมที่สำคัญในจังหวัดน่าน ประกอบด้วยพื้นที่เป้าหมาย 4 แห่ง ได้แก่            1) หมู่บ้านมณีพฤกษ์ 2) ฟาร์มเห็ดบ้านหัวน้ำ       3) ฟาร์มเฟมฝ้าย และ 4) หมู่บ้านดอนมูล เนื่องจากมีเกษตรกรที่มีศักยภาพในการดำเนินกิจกรรมด้านเกษตรกรรมเพื่อการท่องเที่ยวเป็นอาชีพเสริม แต่ยังขาดองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวและขาดทักษะด้านการจัดการพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรม ดังนั้น แนวทางการพัฒนาการจัดการด้านการตลาดการท่องเที่ยวเชิงกลยุทธ์เพื่อบูรณาการร่วมกันเป็นห่วงโซ่อุปทานการท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรมตามวิถีน่านคือการกำหนดตำแหน่งทางการตลาดของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิถีน่าน (Product Positioning) ทั้ง 4 แห่งเพื่อสร้างเป็นจุดขายดึงดูดความสนใจจากนักท่องเที่ยว กำหนดรูปแบบและค่าใช้จ่าย (Price) ตามโปรแกรมท่องเที่ยวใน 3 รูปแบบคือ 1) การท่องเที่ยวแบบประหยัด 2) การท่องเที่ยวแบบปกติ 3) การท่องเที่ยวตามฤดูกาล นักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (Place) ผ่าน 5 ช่องทาง ได้แก่ 1) Social Media 2) Web Site ศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยวจังหวัดน่าน 3) สายด่วนการท่องเที่ยวชมรมท่องเที่ยวจังหวัดน่าน 4) หออัตลักษณ์นครน่าน ศูนย์ประสานงานวิทยาลัยชุมชนน่าน และ 5) ช่องทาง Agency คือ Agoda ส่วนกิจกรรมส่งเสริมการตลาด (Promotion) ควรมุ่งเน้นรักษาภาพลักษณ์การจัดกิจกรรมในช่วงเทศกาลสำคัญของจังหวัด บริการรถรับ-ส่ง บริการทัวร์จักรยานเพื่อเพิ่มประสบการณ์การเดินทางของนักท่องเที่ยว จัดแต่งมุมถ่ายรูป ณ จุด Check in ออกแบบกิจกรรมเสริมสำหรับงาน Event ออกแบบแหล่งท่องเที่ยวแนว service design สำหรับนักท่องเที่ยวที่เป็นหมู่คณะ และที่สำคัญคือใช้การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนกิจกรรมทั้งหมด      

Published
2018-12-23
How to Cite
ชรัสนันท์ ตาชม, ฑัตษภร ศรีสุข, อดิศักดิ์ จำปาทอง,. แนวทางการพัฒนาการตลาดการท่องเที่ยวและห่วงโซ่อุปทานการท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิถีน่านแบบบูรณาการ. วารสารสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ, [S.l.], v. 4, n. 2, p. 313 - 330, dec. 2018. ISSN 2539-5939. Available at: <http://journal.svit.ac.th/index.php/1/article/view/259>. Date accessed: 25 feb. 2020.