การพัฒนาการจัดการเชิงกลยุทธ์การวางแผนทรัพยากรบุคคลที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  • วีระวัฒน์ พิณโท

Abstract

     The purposes of this research wereto; 1) To study the situation of the strategic development in human resource planning for the contribution of the private school effectiveness. 2) To study the relationship factors associated with the strategic development in human resource planning for the contribution of the private school effectiveness. 3) For developing the strategic development in human resource planning for the contribution of the private school effectiveness. The sample groups consisted of the 628private schools in the Northeastern Thailand and the informants are managers, principals, and teachers of the private school. The research tool is a questionnaire. Data were analyzed using, frequency, percentage, mean, standard deviation, CorrelationAnalysis, content and multiple regression analysis. The research found that; the situation of the strategic development in human resource planning for the contribution of the private school effectiveness has three main components of the strategic management was overall at a high level(= 4.41). Human resource planning: overall at a high level ( = 4.55) and school effectiveness: overall at a high level ( = 4.28).There are elements that have to perform at a high level on all sides. The relationships of these three variables were found; correlated positively the level of statistical significance .01. Guidelines for the strategic development in human resource planning for the contributionof the private school effectiveness: strategic development and human resource planning correlated with the effectiveness of the school to the same direction. The opinions of experts about guidelines for the strategic development in human resource planning for the contribution of the private school effectiveness found that the experts all agree, and that there is a possibility of leading to the actual implementation in schools.

บทคัดย่อ

     วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อ 1) เพื่อศึกษาสภาพการณ์การพัฒนาการจัดการเชิงกลยุทธ์การวางแผนทรัพยากรบุคคลที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการจัดการเชิงกลยุทธ์การวางแผนทรัพยากรบุคคลที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน 3) เพื่อการพัฒนาการจัดการเชิงกลยุทธ์การวางแผนทรัพยากรบุคคลที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญ สังกัดสำนักงานคณะกรรมส่งเสริมการศึกษาเอกชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 628 โรงเรียน ผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้จัดการโรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูผู้สอน เครื่องมือวิจัยเป็นแบบสอบถามระดับความคิดเห็น สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ความถี่ (Frequency) ร้อยละ(Percentage)ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าเฉลี่ย (Mean) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปร (Correlation Analysis) การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis : MRA)
     ผลการวิจัยพบว่า สภาพการณ์การพัฒนาการจัดการเชิงกลยุทธ์การวางแผนทรัพยากรบุคคลที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนมีสามองค์ประกอบหลักคือการบริหารเชิงกลยุทธ์อยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยรวม 4.41 การวางแผนทรัพยากรบุคคลการวางแผนทรัพยากรบุคคลอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยรวม 4.55 และประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยรวม 4.28 มีองค์ประกอบย่อยที่มีระดับการดำเนินการในระดับมากทุกด้าน ความสัมพันธ์ของตัวแปรทั้งสามด้านพบว่ามีความสัมพันธ์ในเชิงบวก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01 แนวทางการพัฒนาการจัดการเชิงกลยุทธ์การวางแผนทรัพยากรบุคคลที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน การจัดการเชิงกลยุทธ์และการวางแผนทรัพยากรบุคคล มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของโรงเรียนไปในทิศทางเดียวกัน และความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการจัดการเชิงกลยุทธ์การวางแผนทรัพยากรบุคคลที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิทุกคนเห็นด้วยและเห็นว่ามีความเป็นไปได้ในการนำไปสู่การปฏิบัติจริงในโรงเรียนเอกชน 

Published
2018-12-23
How to Cite
พิณโท, วีระวัฒน์. การพัฒนาการจัดการเชิงกลยุทธ์การวางแผนทรัพยากรบุคคลที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. วารสารสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ, [S.l.], v. 4, n. 2, p. 331 - 339, dec. 2018. ISSN 2539-5939. Available at: <http://journal.svit.ac.th/index.php/1/article/view/260>. Date accessed: 05 apr. 2020.