การศึกษาผลการใช้ระบบนิเทศฝึกงานออนไลน์

  • สุขวสา ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม, สุทธิพงศ์ หกสุวรรณ

Abstract

     The results of the system supervision training online students diploma the researcher keep from samples, which has come by choosing a specific including a teacher supervision internship, trainer in the establishment and training level diploma number of the group of 10 people tools used in the data collection including an interview form, questionnaire analysis quantitative data with the frequency, percent, mean and standard deviation .The data were analyzed qualitative use the content analysis showed that.
     The study using system supervision training online students, diploma under the office of the time there is possible to have a beneficial to the deployed can reduce the cost of supervision internship, but can increase the number of times of supervision internship by effect on each side as follows:
1. The assessment satisfaction, the process of supervision training online, efficiency of the system, supervision training online's teacher supervision functions and trainer in the workplace, the level of satisfaction is that levels very assessment satisfaction side the benefits of the system supervision training online trainer in the establishment are satisfied at the most.
2. The assessment satisfaction efficiency of the system supervision training online and its side the benefits of the system supervision training online training is satisfaction levels at the most.

บทคัดย่อ

     การวิจัยนี้มีความมุ่งหมาย เพื่อศึกษาผลการใช้ระบบนิเทศฝึกงานออนไลน์ฯ ผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง ได้แก่ ครูนิเทศฝึกงาน,ครูฝึกในสถานประกอบการ และนักศึกษาฝึกงานระดับปวส. จำนวนกลุ่มละ 10 คน เครื่องมือที่ใช้ในเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วย ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหา
     ผลการศึกษาการใช้ระบบนิเทศฝึกงานออนไลน์ มีความเป็นไปได้ มีประโยชน์ต่อการนำไปใช้ สามารถลดค่าใช้จ่ายของการนิเทศฝึกงานแต่สามารถเพิ่มจำนวนครั้งของการนิเทศฝึกงานได้โดยมีผลในแต่ละด้านดังนี้
1. ผลการประเมินความพึงพอใจด้านการกระบวนการของระบบนิเทศฝึกงานออนไลน์, ด้าน ประสิทธิภาพของระบบนิเทศฝึกงานออนไลน์ฯ ครูนิเทศก์ และครูฝึกในสถานประกอบการ มีระดับความพึงพอใจระดับมาก ส่วนผลการประเมินความพึงพอใจด้านประโยชน์ของระบบนิเทศฝึกงานออนไลน์ของครูฝึกในสถานประกอบการ มีความพึงพอใจอยู่ที่ระดับมากที่สุด
2. ผลการประเมินความพึงพอใจด้านประสิทธิภาพของระบบนิเทศฝึกงานออนไลน์ฯและด้านประโยชน์ของระบบนิเทศฝึกงานออนไลน์ของนักศึกษาฝึกงานนั้นมีระดับความพึงพอใจอยู่ที่ระดับมากที่สุด      

Published
2018-12-23
How to Cite
สุทธิพงศ์ หกสุวรรณ, สุขวสา ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม,. การศึกษาผลการใช้ระบบนิเทศฝึกงานออนไลน์. วารสารสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ, [S.l.], v. 4, n. 2, p. 366 - 376, dec. 2018. ISSN 2539-5939. Available at: <http://journal.svit.ac.th/index.php/1/article/view/262>. Date accessed: 16 feb. 2020.