การพัฒนาครูด้านการวิจัยในชั้นเรียน

  • อภิสรรค์ ภาชนะวรรณ, เสริมทรัพย์ วรปัญญา

Abstract

     This research aims at developing 41 teachers under Saraburi Primary Educational Service Area  Office 2 in the aspect of classroom action research. The theory of Kemmis and McTacggart (1988) was used as a framework. There are 3developing strategies also used in this research accordingly: workshop training , coaching and school visits by following the 5 steps of action research synthesized by the researcher. The research instruments were workshop’s training materials, questionnaires, test protocols, observation forms, interview forms, and documentation forms. There were 2 cycles of developing, they are:
     The 1st Cycle: The teacher participants had less understanding in every step of classroom action research conducting, but after attending the training, their understanding raised to more understanding in 2 steps and moderate understanding in 3 steps respectively. When comparing teachers’ opinions regarding the knowledge of classroom action research pre and post trainings, there is .01 statistically difference. While comparing teachers’ knowledge pre and post trainings, there is .01statistically difference. Moreover, the data from interviews, observations, documentations and school visits shows that the teachers were interested in and willing to participate in all activities provided, they understood and were able to conduct classroom action research. However, there were some data appeared that the teachers had less experience in writing research report, then the 2nd step was done to reinstructing.
     The 2nd Cycle: After the reinstructing, the teachers were confident in conducting classroom action research through the steps they learned. 

บทคัดย่อ

     การศึกษาครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูจำนวน 41 คนด้านการทำวิจัยในชั้นเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ผู้ศึกษาใช้กระบวนการวิจัย เชิงปฏิบัติการตามแนวคิดของ เคมมิส และ แมคแทคกาท  (Kemmis  & McTacggart,1988) เป็นขั้นตอนในการพัฒนา โดยมีกลยุทธ์ในการพัฒนา3อย่าง คือ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสอนงานและการศึกษาดูงานตามขั้นตอนการวิจัยในชั้นเรียนที่ผู้วิจัยสังเคราะห์ขึ้น 5 ขั้นตอนโดยมีเครื่องมือในการศึกษา ได้แก่เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน  แบบสอบถาม แบบทดสอบวัดความรู้ ความเข้าใจ แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ และแบบบันทึกการสอนโดยแบ่งการพัฒนาออกเป็น 2 วงรอบ ดังนี้
     วงรอบที่ 1: ครูที่เข้าร่วมโครงการพัฒนามีความรู้ความเข้าใจและความสามารถด้านการทำวิจัยก่อนเข้าร่วมโครงการ อยู่ในระดับน้อยทุกขั้นตอน และหลังเข้าร่วมโครงการมีอยู่ในระดับมาก 2 ขั้นตอนและในระดับปานกลาง3 ขั้นตอนส่วนการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับ ความรู้ ความเข้าใจการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูก่อนและหลังการอบรมพบว่าความคิดเห็นครู เกี่ยวกับ มีความรู้ ความเข้าใจ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ในขณะที่การเปรียบเทียบความความรู้ ความเข้าใจ ก่อนและหลังการอบรมครูมีความรู้ ความเข้าใจ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และจากการสัมภาษณ์ การสังเกต การบันทึกการปฏิบัติงานและการศึกษาดูงาน พบว่า ครูมีความสนใจและ ตั้งใจปฏิบัติในทุกกิจกรรม ครูมีความรู้ความเข้าใจและมีความสามารถในการทำวิจัยในชั้นเรียนมากขึ้น แต่ครูยังขาดความมั่นใจ  ในการเขียนรายงานผลการวิจัย จึงได้ทำการอบรมเพิ่มในวงรอบที่ 2
     วงรอบที่ 2: พบว่า ภายหลังการดำเนินการพัฒนาครูด้านการทำวิจัยในชั้นเรียนเป็นครั้งที่ 2  พบว่าครูมีความมั่นใจ มีความรู้ความเข้าใจในการเขียนรายงานผลการวิจัยมากขึ้น 

Published
2018-12-23
How to Cite
เสริมทรัพย์ วรปัญญา, อภิสรรค์ ภาชนะวรรณ,. การพัฒนาครูด้านการวิจัยในชั้นเรียน. วารสารสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ, [S.l.], v. 4, n. 2, p. 394 - 410, dec. 2018. ISSN 2539-5939. Available at: <http://journal.svit.ac.th/index.php/1/article/view/263>. Date accessed: 16 feb. 2020.