ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกผู้ให้บริการด้านขนส่งของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

  • ปิยะชัย สุทธิชาญ, สุวภัทร ปลื้มธรรม, เชาวนันท์ พิลาอ่อน

Abstract

     Research of Influence Decision Factors to Transportation Providers of Industrial Enterprises in Bang Phli Industrial Estate, Samut Prakarn Province to purpose comparison of Influence Decision Factors to Transportation Providers of Industrial Enterprises in the Bang  Phli classified by type of business, business model, size of Business, capital, and number of employees. Samut Prakarn Province population is logistics manager or general manager of Industrial Enterprises in  Bang Phli  Industrial Estate, Samut Prakarn Province registered with the Bureau of Industry Samut Prakarn. 42 industries. Instruments used in the study was a questionnaire about business fundamentals of Industrial Enterprises in Bang Phli Industrial Estate Samut Prakarn Province, and Influence Decision Factors to Transportation Providers. Analysis of reliability by Cronbach's alpha coefficient equal to 0.846. and analysis data with descriptive statistics and influence statistical are frequency, percentage, Mean, standard deviation and F-test (One Way ANOVA).
     Results of research found that
     Industrial Enterprises in Bang Phli Industrial Estate, Samut Prakarn Province most manufacturing business, business model is company limited, business midsize, capital of 5 million baht to 10 million baht and employs 100 to 500 people
     Decision of Transportation Providers for Industrial Enterprises in Bang Phli  Industrial estate, Samut Prakarn Province include Cost factors, Service factor, Reliability factors and Overall, found in a high level
     Industrial Enterprises in Bang Phli Industrial Estate, Samut Prakarn Province with the different type of business, business model, business size and number of employees decision to transportation providers is not different. But Industrial Enterprises in  Bang Phli  Industrial Estate, Samut Prakarn Province with the different Capital decision to transportation providers is different.

บทคัดย่อ

     การศึกษา เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกผู้ให้บริการด้านขนส่งของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ  มีวัตถุประสงค์ เปรียบเทียบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกผู้ให้บริการด้านขนส่งของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางพลี จำแนกตามประเภทของธุรกิจ รูปแบบของธุรกิจ ขนาดของธุรกิจ ทุนจดทะเบียน  และจำนวนพนักงาน ประชากรที่ใช้ในการศึกษา (Population) ได้แก่ ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์หรือผู้จัดการทั่วไปของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 181 โรงงาน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยพื้นฐานทางธุรกิจของอุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางพลีและการตัดสินใจเลือกผู้ให้บริการด้านการขนส่ง หาค่าความเชื่อมั่น (reliability) โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (cronbach’s alpha coefficient) เท่ากับ 0.846 เก็บรวบรวมข้อมูลแบบเป็นไปตามโอกาสทางสถิติ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาความถี่ (frequency) ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย () และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ใช้สถิติในการทดสอบสมมติฐาน F-test (One Way ANOVA)
     ผลการศึกษา พบว่า
     อุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ส่วนใหญ่เป็นประเภทของธุรกิจการผลิต มีรูปแบบธุรกิจแบบ บริษัทจำกัด เป็นธุรกิจขนาดกลาง มีทุนจดทะเบียน ระหว่าง 5 ล้านบาท ถึง 10 ล้านบาท และมีจำนวนพนักงาน 100 ถึง 500 คน
     การตัดสินใจเลือกผู้ให้บริการด้านขนส่งของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ  ได้แก่  ด้านต้นทุน  ด้านการบริการ  ด้านความน่าเชื่อถือและไว้วางใจได้  โดยภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก
     ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ที่มีประเภทของธุรกิจ รูปแบบธุรกิจ ขนาดธุรกิจ และจำนวนพนักงาน ต่างกัน มีการตัดสินใจเลือกผู้ให้บริการด้านขนส่งไม่แตกต่างกัน ส่วน ผู้ประกอบ การอุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ที่มีทุนจดทะเบียนต่างกัน มีการตัดสินใจเลือกผู้ให้บริการด้านขนส่งแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

Published
2018-12-23
How to Cite
เชาวนันท์ พิลาอ่อน, ปิยะชัย สุทธิชาญ, สุวภัทร ปลื้มธรรม,. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกผู้ให้บริการด้านขนส่งของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ. วารสารสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ, [S.l.], v. 4, n. 2, p. 411 - 423, dec. 2018. ISSN 2539-5939. Available at: <http://journal.svit.ac.th/index.php/1/article/view/265>. Date accessed: 24 feb. 2020.