ความเป็นมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษายุคไทยแลนด์ 4.0

  • สุบัน มุขธระโกษา, ศศิรดา แพงไทย, เอกอนันต์ สมบัติสกุลกิจ

Abstract

"Thailand 4.0" model of the economy, the United States aimed at structural changes to the economy. "Innovation-driven economy" (Value -Based Economy) to transcend the traps middle-income countries. In this study aimed to provide students with the ability to innovate. And technology to increase competitiveness. School administrators considered the key to success in education quality. And have the highest influence on the quality and outcome of the meeting. So school administrators in Thailand, 4.0 qualified, outstanding fit. Who has knowledge. The ability and experience to do the job or as a specialties. And there is an element of professionalism is a great feature. Experience a New Era The Academic Leadership On the basis of ethics to lead students to set goals. Respond to competition.And the modern era in Thailand 4.0
     “ไทยแลนด์ 4.0” โมเดลใหม่ของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทยที่มุ่งปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม”(Value –Based Economy) เพื่อก้าวข้ามกับดักประเทศรายได้ปานกลาง การจัดการศึกษาในยุคนี้จึงต้องมุ่งให้ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ผู้บริหารสถานศึกษาถือว่าเป็นกุญแจสำคัญแห่งความสำเร็จในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ และมีอิทธิพลสูงสุดต่อคุณภาพ และผลลัพธ์ที่เกิดจาการบริหาร ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0 ต้องมีคุณสมบัติที่โดดเด่นเหมาะสม เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์สูงในงานที่ทำ หรือเป็นผู้ที่ความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ และมีองค์ประกอบความเป็นมืออาชีพ กล่าว คือ มีคุณลักษณะที่ดี  มีทักษะยุคใหม่ มีความเป็นผู้นำทางวิชาการ บนพื้นฐานคุณธรรม จริยธรรม เพื่อนำพาสถานศึกษาสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ สามารถสนองตอบต่อการแข่งขัน และทันสมัยเหมาะสมกับยุคไทยแลนด์ 4.0

Published
2018-12-23
How to Cite
เอกอนันต์ สมบัติสกุลกิจ, สุบัน มุขธระโกษา, ศศิรดา แพงไทย,. ความเป็นมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษายุคไทยแลนด์ 4.0. วารสารสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ, [S.l.], v. 4, n. 2, p. 453 - 461, dec. 2018. ISSN 2539-5939. Available at: <http://journal.svit.ac.th/index.php/1/article/view/267>. Date accessed: 16 feb. 2020.